உலகளாவிய இலக்குகள்

2015-ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் நீடித்து நிலைக்கத்தக்க மேம்பாட்டிற்காக உலகளாவிய இலக்குகளைத் தொடங்கியத, 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் உச்சகட்ட வறுமையை ஒழிப்பதற்கு, ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் அநீதிக்கு எதிராகப் போராடுவதற்கு மற்றும் வானிலை மாற்றத்தைச் சரிசெய்வதற்கான ஆர்வத்தைக் கொண்ட இலக்குகளின் வரிசையாகும்.
இக்குறிக்கோள்கள் நிறைவேற்றப்பட்டால், அவை இந்த உலகத்தில் வாழும் ஒவ்வொருவருக்காகவும் இந்த உலகத்தின் ஆரோக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் எதிர்காலத்தை உறுதிசெய்யும்.
மேலும், அவற்றைப் பற்றி இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து வைத்திருந்தால், அவை நிறைவேற்றப்படுவதற்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மேலும் விவரங்களை இங்கு கண்டறியுங்கள்