વૈશ્વિક લક્ષ્યો

2015 માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ટકાઉ વિકાસ માટે વૈશ્વિક લક્ષ્યોનો પ્રારંભ કર્યો, જે 2030 સુધીમાં દરેક માટે આત્યંતિક ગરીબીનો અંત લાવવા, અસમાનતા અને અન્યાય સામે લડત આપવા અને આબોહવા પરિવર્તનનો ઉકેલ લાવવાના મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંકોની એક શ્રેણી છે.

જો લક્ષ્યો પ્રાપ્ત થઈ જાય તો, તેઓ ગ્રહ પરના દરેક જણ માટે સ્વાસ્થ્ય, સુરક્ષા અને ભવિષ્યને સુનિશ્ચિત કરે છે.

અને તેમના પ્રાપ્ત થવાની શ્રેષ્ઠ તક એ છે કે ગ્રહ પરના દરેકને તે વિશે ખબર છે.

અહીં વધુ જાણો